عنوان پست سازمانی:
نام : احمد
نام خانوادگی : محمودي اشکفتکي
مدرك تحصیلی : فوق ديپلم
رشته ‌تحصیلی : اداري
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 217