عنوان پست سازمانی:
نام : ابراهيم
نام خانوادگی : سواري
مدرك تحصیلی : فوق ديپلم
رشته ‌تحصیلی : بهداشت عمومي
تلفن مستقيم :-