عنوان پست سازمانی:
نام : يوسف
نام خانوادگی : صادقي سودجاني
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : برق قدرت
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 242