عنوان پست سازمانی:
نام : سعيد
نام خانوادگی : خداوردي ساماني
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : معارف اسلامي - فقه و مباني حقوق
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 206