عنوان پست سازمانی:
نام : مجتبی
نام خانوادگی : حسين زاده سورشجاني
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : مهندسی عمران
تلفن مستقيم :