عنوان پست سازمانی:
نام : معصومه
نام خانوادگی : خدابنده شهرکي
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : مکانیک حرارت و سیالات
تلفن مستقيم :