عنوان پست سازمانی:
نام : داريوش
نام خانوادگی : كبيري
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : عمران - زلزله
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 224