عنوان پست سازمانی:
نام : رضا
نام خانوادگی : طاهري
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : مهندسي عمران
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 225