عنوان پست سازمانی:
نام : وحيد
نام خانوادگی : محمدي ده چشمه
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : كامپيوتر
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 182