عنوان پست سازمانی:
نام : فرامرز
نام خانوادگی : محمدي ساماني
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : نرم افزاركامپيوتر
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 272