عنوان پست سازمانی:
نام : سيد جمال
نام خانوادگی : نصيري دهكردي
مدرك تحصیلی : ديپلم
رشته ‌تحصیلی : گرافيك
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 271