عنوان پست سازمانی:
نام : اکبر
نام خانوادگی : رستمي
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : مهندسي بهداشت محيط
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی251