عنوان پست سازمانی:
نام : مسعود
نام خانوادگی : ايزدخواه
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مديريت دولتي (سيستم هاي اطلاعاتي)
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 252