عنوان پست سازمانی:
نام : عبدالکريم
نام خانوادگی : کريمي قهفرخي
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : امار(محض )
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 252