عنوان پست سازمانی:
نام : منوچهر
نام خانوادگی : باقري
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مكانيك وسيالات
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 250