عنوان پست سازمانی:
نام : مسعود
نام خانوادگی : ترابيان دهكردي
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : عمران - زلزله
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 270