عنوان پست سازمانی:
نام : محمد
نام خانوادگی : شاکري
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مديريت دولتي
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 262