عنوان پست سازمانی:
نام : اشرف
نام خانوادگی : محمدی هفشجانی
مدرك تحصیلی : لیسانس
رشته ‌تحصیلی : امار
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 184