عنوان پست سازمانی:
نام : بهنام
نام خانوادگی : درخشان
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : مهندسي تكنولوژي نرم افزار
تلفن مستقيم :