عنوان پست سازمانی:
نام : اميد
نام خانوادگی : دانا
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : عمران نقشه برداري
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 263