عنوان پست سازمانی: رئيس گروه توسعه فناوري و زيرساخت
نام : محمد
نام خانوادگی : اسعدی پور
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : مهندسی نرم افزار
تلفن مستقيم :