عنوان پست سازمانی:
نام : فرهاد
نام خانوادگی : اميني جونقاني
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : مهندسی عمران
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 288