عنوان پست سازمانی:
نام : محمد
نام خانوادگی : خليلي
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : حسابداري
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 283