عنوان پست سازمانی:
نام : عباسعلی
نام خانوادگی : مرادی چم خلیفه
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : حسابداری
تلفن مستقيم :