عنوان پست سازمانی:
نام : زهرا
نام خانوادگی : فروغی
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : حسابداری
تلفن مستقيم :