عنوان پست سازمانی:
نام : سيده ليلا
نام خانوادگی : كاظمي شيخ شباني
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : حسابداري
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 282