عنوان پست سازمانی: مدیر امور مالی
نام : کیومرث
نام خانوادگی : حسن زاده
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشته ‌تحصیلی : حسابداری
تلفن مستقيم :284-33334044-038