عنوان پست سازمانی:
نام : پژمان
نام خانوادگی : كوهي کمالي شهركردي
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : حقوق جزا و جرم شناسی
تلفن مستقيم :03833334044-192