عنوان پست سازمانی:
نام : معصومه
نام خانوادگی : محمد علي نوروزي
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : حقوق
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 240