عنوان پست سازمانی:
نام : ساقي
نام خانوادگی : ضياءپور مشهدسر
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مديريت اسناد و مدارك
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 209