عنوان پست سازمانی:
نام : احمدرضا
نام خانوادگی : محمدی
مدرك تحصیلی : دکترا
رشته ‌تحصیلی : محیط زیست
تلفن مستقيم : 33335032 - 03833349271