عنوان پست سازمانی: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام : محمد
نام خانوادگی : کریمی شیاسی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشته ‌تحصیلی : فوق لیسانس
تلفن مستقيم :03833334044