عنوان پست سازمانی:
نام : حبيب
نام خانوادگی : كريمي طاقانكي
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مهندسي بهداشت محيط
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 219