عنوان پست سازمانی:
نام : بيژن
نام خانوادگی : براتي بلداجي
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مهندسي آب و خاك
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 280