عنوان پست سازمانی:
نام : داود
نام خانوادگی : رياحي چلواني
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : حسابداري
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 211