عنوان پست سازمانی:
نام : سيد محمد كاظم
نام خانوادگی : بني هاشمي امام قيسي
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : بهداشت حرفه اي
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 183