عنوان پست سازمانی: مدیردفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
نام : فرشاد
نام خانوادگی : متقی
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : کارشناسی
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 204