عنوان پست سازمانی:
نام : مراد
نام خانوادگی : محمودي
مدرك تحصیلی : فوق ليسانس
رشته ‌تحصیلی : عمران - زلزله
تلفن مستقيم :33334044-038 داخلی 220