عنوان پست سازمانی:
نام : جلیل
نام خانوادگی : كرمان نژاد
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : علوم و مهندسي آب -سازه هاي آب
تلفن مستقيم :