عنوان پست سازمانی:
نام : علی
نام خانوادگی : كهیانی
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : حسابداری
تلفن مستقيم :