عنوان پست سازمانی:
نام : ارژنگ
نام خانوادگی : شمسي پور
مدرك تحصیلی : ليسانس
رشته ‌تحصیلی : مديريت
تلفن مستقيم :-