عنوان پست سازمانی: رییس امور آب و فاضلاب لردگان
نام : یوسف
نام خانوادگی : حسنی ساطحی
مدرك تحصیلی : فوق لیسانس
رشته ‌تحصیلی : فوق لیسانس
تلفن مستقيم :038-34447287