عنوان پست سازمانی:
نام : شعبان
نام خانوادگی : خسروی بالدی
مدرك تحصیلی : کارشناسی
رشته ‌تحصیلی : حسابداری
تلفن مستقيم :