عنوان پست سازمانی:
نام : ایوب
نام خانوادگی : قاسمی پیربلوطی
مدرك تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته ‌تحصیلی : عمران محیط زیست
تلفن مستقيم :