شرح وظایف

-
1397/03/11 11:12:14

کمک‌کارشناس تاسیسات و تجهیزات

1397/03/11 11:12:14

کارشناس سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مدیریت مصرف

1397/03/11 11:12:14

کارشناس شبکه و تحلیل هیدرولیکی

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

1397/03/11 11:12:14

کمک کارشناس و نمونه بردار

1397/03/11 11:12:14

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی و بیولوژی

1397/03/11 11:12:14

کارشناس آزمایشگاه فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس آزمایشگاه شیمی

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول آزمایشگاه

1397/03/11 11:12:14

کارشناس کنترل کیفیت در تاسیسات آب و فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس پایش کیفی منابع آب

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس تصفیه‌خانه فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول بهره‌برداری از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس شبکه فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول بهره‌برداری از تاسیسات جمع‌آوری و انتقال

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات فاضلاب

1397/03/11 11:12:14

کارشناس تله‌متری

1397/03/11 11:12:14

کارشناس امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه

1397/03/11 11:12:14

کارشناس بهره‌برداری از تاسیسات تولید و انتقال

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول بهره‌برداری از تاسیسات تولید و انتقال

1397/03/11 11:12:14

کارشناس بهره‌برداری از تاسیسات توزیع

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول بهره‌برداری از تاسیسات توزیع

1397/03/11 11:12:14

مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آب

1397/03/11 11:12:14

کمک‌کارشناس انرژی و سیستم‌های کنترل

1397/03/11 11:12:14

کارشناس انرژی و سیستم‌های کنترل

1397/03/11 11:12:14

کارشناس مسئول انرژی و سیستم‌های کنترل

1397/03/11 11:12:14

معاون بهره‌برداری


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/05/20