اسناد مناقصه عمومي خريد اتصالات پلي اتيلن آب


  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

خريد  اتصالات پلي اتيلن آب

96.06.01 لغایت 96.06.05 15 شهریور 1396 156kb
 pdf
 

پسورد دانلود مستندات: 1396

 

پیوستها :