اسناد مناقصه عمومي خريد لوازم انشعاب فاضلاب


  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

اسناد مناقصه عمومي  خريد  لوازم انشعاب فاضلاب

96.06.01 لغایت 96.06.05 15 شهریور 1396 200kb
 pdf
 

پسورد دانلود مستندات: 1396

 

پیوستها :