خريد شيرآلات برنجي انشعاب آب


  موضوع تاریخ واگذاری اسناد مهلت تحویل پیشنهادات حجم فایل نوع فایل
 مناقصه

اسناد مناقصه عمومي  خريد شيرآلات برنجي انشعاب آب

96.06.01 لغایت 96.06.05 15 شهریور 1396 148kb
 pdf
 

پسورد دانلود مستندات: 1396

 

پیوستها :