دستورالعمل های واحد بهداشت


 

 ردیف

نام دستورالعمل

دریافت/ مشاهده

حجم (KB)

 ۱

آشنایی با قانون کار و تامین اجتماعی

 دریافت/ مشاهده

 ۳۱۴

۲

آیین‌نامه آموزش ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

دریافت/ مشاهده 

۱۲۵

۳

آیین‌نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده 

۱۰۰

۴

آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور

دریافت/ مشاهده 

۱۱۵

 ۵

آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها

دریافت/ مشاهده 

۱۰۸

 ۶

آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی

دریافت/ مشاهده

۷۶

 ۷

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دریافت/ مشاهده

۶۲

 ۸

آیین‌نامه نحوه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

دریافت/ مشاهده

۶۶

 ۹

آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور

دریافت/ مشاهده

۱۹۸

 ۱۰

آیین‌نامه اجرایی کارهای سخت و زیان‌آور

دریافت/ مشاهده

۱۵۷

 ۱۱

آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری

دریافت/ مشاهده

۲۰۵

 ۱۲

آیین‌نامه آموزشی ایمنی کارفرمایان، کارگران و کارآموزان

دریافت/ مشاهده

۲۱۶

۱۳

آیین‌نامه تشخیص و تایید مشاور فنی و خدمات ایمنی

دریافت/ مشاهده

۱۹۱

 ۱۴

آیین‌نامه کارهای سخت و زیان‌آور

دریافت/ مشاهده 

۱۳۳

۱۵

آیین‌نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

دریافت/ مشاهده 

۱۵۲

۱۶

دستورالعمل اجرایی نحوه فعالیت کمیته‌های بدوی و تجدید نظر

دریافت/ مشاهده 

۶۶

۱۷

قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور

دریافت/ مشاهده 

۱۸۵

 ۱۸

مراحل بررسی حوادث ناشی از کار

دریافت/ مشاهده 

۲۰۲

 ۱۹

نظام‌نامه حفاظت، ایمنی و سلامت کار در شرکت‌های آب و فاضلاب

دریافت/ مشاهده 

۲۶۸