آمار عملکرد توسعه شبکه انتقال فاضلاب به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

سال 1395

3 ماهه اول 96

بروجن

۹۵۰

۷۰

۰

۲۷۰۰

۰

 ۵۰۰

۰

 ۰

 ۰

بلداجی

۰

۱۸۷۳

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

بن

۰

۱۰۳۸

۱۴۱۳

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

جونقان

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

سامان

۰

۱۵۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

سورشجان

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

شهرکرد

۰

۰

۰

۸۷۰۰

۱۰۵۰۰

 ۷۰۰

۰

۰

 ۰

طاقانک

 -

 -

-

-

-

-

-

۰

 ۰

فارسان

۴۵۰

۲۱۵۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

فرادنبه

۰

۰

۵۵۰

۱۱۷۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

فرخشهر

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

کیان

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

گندمان

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

لردگان

۳۰۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

 ۰

هفشجان

 ۲۴۰

 ۹۷۳

 ۱۰۰

 ۰

 ۰

 ۰

 ۰

۰

 ۰

 جمع

 ۱۹۴۰

 ۶۲۵۴

 ۲۰۶۳

 ۱۲۵۷۰

 ۱۰۵۰۰

 ۱۲۰۰

 ۰

۰

 ۰