آمار عملکرد توسعه و جمع آوری شبکه جمع‌آوري فاضلاب به تفکيک شهر


رديف

نام شهرها

 توسعه شبكه فاضلاب سال 95

 توسعه شبكه فاضلاب 3 ماهه اول 96

عملكرد شبكه جمع آوري فرعي (کیلومتر)

عملكرد شبكه جمع آوري اصلي (کیلومتر)

عملكرد خط انتقال (کیلومتر)

جمع عملکرد

برنامه (کیلومتر)

تحقق هدف (درصد)

عملکرد

1

اردل

0

0

0

0

0

-

0

2

بروجن

0

0

 

0

0.0

-

0

3

بلداجي

0

0

0

0

6.5

0

0

4

بن

0

0.3

0.88

1.18

3.0

39

0

5

جونقان

0

0

0

0

0

-

0

6

سامان

0

0

0

0

0.0

-

0

7

سورشجان

0

0

0

0

0

-

0

8

شهركرد

5.6

4.0

0.6

10.07

7.0

144

0

9

طاقانک

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

0

10

فارسان

0

1.04

0

1.04

2.0

52

0

11

فرادنبه

0.068

0

0

0.068

4

2

0

12

فرخشهر

0

0

0

0.0

1.0

0

0

13

كيان

0.035

0

0

0.035

0

-

0

14

گندمان

3.45

1.6

2.1

7.15

4.5

159

0

15

گوجان

0

0

0

0

2

0

0

16

لردگان

0

0

0

0

3.0

0

0

17

هفشجان

4.53

3.419

0

7.949

8.5

94

0

جمع

13.6

10.3

3.6

27.5

41.50

66