آمار عملکرد توسعه شبکه انتقال آب به تفکيک شهر


نام شهر

سال ۱۳۸۷

سال ۱۳۸۸

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۳

 سال ۱۳۹۴

سال 1395

3 ماهه اول 96

آلونی

۲۰۰

۰

۴۴۰۰

۰

۰

 ۰

۰

 ۰

0

0

اردل

۶۰۰۰

۸۵۰

۲۰۰۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

10

0

باباحیدر

۰

۶۰۰

۱۰۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

300

0

بازفت

-

-

-

-

-

-

-

۰

۰

0

بروجن

۰

۱۰۰۰

۵۷۸۰

۰

۷۵۰

 ۰

۱۲۰۰

۰

85

0

بلداجی

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

بن

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

پردنجان

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

جونقان

۱۲۰۰

۱۷۲۴

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

چلگرد

۱۰۰۰

۱۲۰۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

چلیچه

-

-

-

-

-

 -

۰

۰

0

0

دستنا

-

-

-

-

-

 -

۰

۰

0

0

دشتک

-

-

-

-

-

 -

۰

۰

0

0

سامان

۰

۲۰۰۰

۰

۰

۰

 ۰

۲۰۰۰

۰

0

0

سرخون

-

-

-

-

-

 -

۰

۰

0

0

سردشت

-

-

-

-

-

-

-

۰

0

0

سفیددشت

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۱۰۰۰

۰

500

0

سودجان

۰

۱۲۲۲

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

سورشجان

۰

۶۷۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

220

0

شلمزار

۱۵۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

شهرکرد

۳۹۶۸

۴۲۰

۰

۰

۴۶۰

 ۲۵۰

۰

۴۰

1400

0

 صمصامی

-

-

-

-

-

-

-

۰

0

0

طاقانک

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

فارسان

۱۸۰۰

۲۰۰

۲۰۰۰

۰

۰

 ۱۵۰

۰

۰

50

0

فرادنبه

۰

۰

۰

۷۰۰۰

۰

 ۰

۰

۰

600

0

فرخشهر

۰

۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۴۸۰

500

0

کاج

-

-

-

-

-

-

۰

۰

0

0

کیان

۰

۰

۰

۰

۶۰۰

 ۰

۰

۰

30

0

گندمان

۰

۰

۶۵۰

۰

۰

 ۱۰۰

۰

۰

0

0

گهرو

۰

۲۹۵۰

۰

۰

۰

 ۰

۰

۰

0

0

گوجان

-

-

-

-

-

 -

۰

۰

0

0

لردگان

 ۰

 ۰

 ۰

 ۲۵۰۰

 ۳۰۰۰

 ۰

 ۸۷۰

۰

2300

0

 مال‌خلیفه

 ۳۰۰۰

۱۳۰۶

 ۰

 ۰

 ۰

 ۰

 ۱۹۰

۰

0

0

 منج

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ۰

۰

0

0

 ناغان

 ۱۹۶۰

 ۳۰۰۰

 ۷۹۴۰

 ۳۰۰

 ۰

 ۰

 ۰

۰

0

0

 نافچ

 ۲۰۰۰

 ۵۴۱

 ۰

 ۰

 ۰

 ۱۰۰

 ۰

۰

0

0

هارونی

-

-

-

-

-

-

-

۰

0

0

 هفشجان

 ۰

 ۰

 ۰

 ۰

 ۰

 ۰

 ۰

۰

100

0

 وردنجان

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 ۰

۰

0

0

 جمع

 ۲۱۲۷۸

 ۱۷۶۸۷

 ۲۲۸۷۰

 ۹۸۰۰

 ۴۸۱۰

۶۰۰

۵۲۶۰

۵۲۰

5785

0